Badanie ph gleby

Odpowiedni odczyn ph gleby jest gwarantem lepszych plonów oraz atrakcyjniejszego wyglądu roślin, dlatego parametr ten warto jest regularnie sprawdzać. Jest kilka sposobów umożliwiających nam sprawdzenie odczynu gleby. Jeżeli zależy nam na jak najbardziej wiarygodnym wyniku możemy oddać próbkę gleby do najbliższej stacji chemiczno-rolniczej. Jest to jednak oczywiście stosunkowo kosztowne i wyniku nie dostaniemy od ręki. Dlatego też, jeśli zależy nam na czasie i nie chcemy w to inwestować dodatkowych pieniędzy, badanie takie możemy przeprowadzić sami. Do tego celu możemy zastosować kwasomierz ze wskazówką. Dostępny jest on w każdym sklepie ogrodniczym, kosztuje niewiele, a czas oczekiwania na wynik to zaledwie 1 minuta. Posługujemy się przy tym znaną skalą ph, wg której wynik mniejszy niż 6,6 oznacza, iż gleba jest kwaśna, ph 6,6-7,2 wskazuje na glebę obojętną, zaś parametr powyżej 7,2 określa glebę zasadową. Do jeszcze szybszego i dokładniejszego pomiaru można nabyć miernik na baterię, który jest adekwatnie droższym urządzeniem. Alternatywnym sposobem jest także specjalistyczny płyn do pomiaru odczynu badanie ph gleby.

Wyposażenie kurników

Dzisiejsze wyposażenie kurnika to już nie tylko grzęda i słoma, ale cała masa różnego rodzaju urządzeń. Mowa jest oczywiście o dużych, profesjonalnych kurnikach w budynkach inwentarskich dla drobiu, w których hodowla odbywa się na dużą, masową nieraz skalę. Wyposażając taki obiekt należy uwzględnić systemy do pojenia drobiu, w którego skład wchodzą zasobniki na wodę, węże, pompy, łączniki, reduktory ciśnienia oraz poidła. Kolejnym istotnym elementem są różnego rodzaju karmidła podające paszę. Ważnym aspektem są także systemy zapewniające wentylację (m.in. wentylatory, mieszacze powietrza i sterowniki mikroklimatu), oświetlenie (w postaci lamp fluorescencyjnych) oraz ogrzewanie (promienniki i płyty grzewcze) czy też specjalne inkubatory i odchowalniki dla piskląt oraz klatki i siatki dla większego ptactwa. W skład wyposażenia budynków inwentarskich dla drobiu wchodzą także urządzenia pomiarowe oraz ubojowe, takie jak skubarki, kleszcze do uboju oraz lejki ubojowe. Dostępne są także dodatkowe urządzenia, takie jak podgrzewacze do poideł, pastuchy elektryczne, odstraszacze oraz pułapki dla drobiu

Pale fundamentowe

W sytuacji, której budynek nie może zostać posadowiony tradycyjnie, to jest na ławach i ścianach fundamentowych, stosuje się pale fundamentowe, które sprawdzają się doskonale, jeżeli mamy styczność z gruntem nieutwardzonym, słabonośnym, to jest na przykład mułem lub torfem. Najbardziej znane są pale drewniane, które pojawiły się w konstrukcjach tego typu jako pierwsze. Później wraz z rozwojem technologicznym zaczęto stosować także pale cementowe, betonowe, żelazne dwuteowniki lub stalowe rury oraz żelbet.

Ze względu na sposób wykonania pale dzieli się na wbijane, wciskane, wkręcane i wiercone. Pale dzielone są również ze względu na przekrój: pełne, kołowe, trójkątne, kwadratowe, wieloboczne. Ze względu na ich nośność pale dzielone są na konstrukcyjne oraz zagęszczające. Pale fundamentowe różnią się tak pod względem wykończenia dolnej ich części. Spotykane są bowiem pale rozszerzane u podstawy lub proste, z ostrzem lub bez, rurowe zamknięte lub otwarte. Ponadto pale kojarzone jako forma pionowa nie zawsze takie są. Poprawne konstrukcyjnie są również pale ukośne o układach kozłowych.

 

WEDŁUG DOKUMENTACJI

Wszystkie nowe elektrownie atomowe okazały się niekonkurencyjne i zostały zlikwidowane, podob­nie jak wiele budowanych nowych reaktorów. W rezultacie wypadek w Three Mile Island zniszczył przemysł nuklearny. .Ta lekcja nie dotarła jednak do siedemnastu rządowych wytwórni bomb atomowych. Nie podlegały one kontroli NRC, tylko Minister­stwa Energetyki. Dziesięć lat po wypadku w Three Mile Island wytwórnie te były eksploatowane tak niedbale, że większość z nich trzeba było zamknąć w roku 1989, głównie z powodów bezpieczeństwa. Dokumentacja nie pokazywała nawet, jak bardzo środowisko zostało zanieczyszczone w czasie dwóch wielkich pożarów w Rocky Flats niedaleko Denver, w stanie Kolorado.

PÓŹNIEJSZE BADANIA

Późniejsze badania wykazały, że przyczyną było podobne nastawie­nie jak w Three Mile Island. Operatorzy byli przekonani, że w ich elek­trowni nie może dojść do żadnego wypadku. Przeprowadzając stosunkowo prosty test, celowo wyłączyli systemy zabezpieczeń, aby zbadać pewne graniczne wartości. Kiedy wreszcie zaczęli zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, było już za późno, aby zahamować reakcję łańcuchową i eksplozję, która wyrwała dach elektrowni i wyrzuciła ra­dioaktywne gazy w powietrze. Podobna tragedia, której pośrednią przyczyną też była rutyna — śmierć siedmiu astronautów na promie kosmicznym Challenger—jest dyskutowana w dalszej części tego rozdziału, we fragmencie poświęco­nym zagadnieniu błędnego koła w myśleniu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO RUTYNY

Chociaż w innych elektrowniach następowały groźne sytuacje, mogące doprowadzić do katastrof tego typu, a eksperci sformułowali wiele ostrze­żeń pod adresem przemysłu energetycznego, nikt ich me brał pod uwa­gę. Wszyscy byli przekonani, że system jest absolutnie bezpieczny. Dla­tego operatorzy byli przekonani, że wyposażenie elektrowni zabezpie­cza ich przed jakimkolwiek wypadkiem; drobna pomyłka tu czy tam nie mogła, według nich, niczemu zaszkodzić.Podobne nastawienie oczywiście jest przyczyną innych wypadków tego typu. W 1986 roku miał miejsce katastrofalny wyciek i pożar w reaktorze atomowym w Czarnobylu w Związku Sowieckim. Gazy ra­dioaktywne rozwiały się po całej Europie, stając się bezpośrednią przy­czyną śmierci wielu ludzi w ZSRR i przyczyną tysięcy spodziewanych zgonów w wyniku napromieniowania.

POWSZECHNE BŁĘDY W ROZUMOWANIU

Najgroźniejsza katastrofa nuklearna w Stanach Zjednoczonych nastą­piła w 1979 roku w elektrowni Three Mile Island niedaleko Harrisbur- ga w Pensylwanii. Prasa donosiła, że na miejscu wypadku wydostały się substancje radioaktywne. Wielu ludzi uciekło wraz z dobytkiem z miejsca katastrofy. Trzy dni ratownicy walczyli z uszkodzeniami, usi­łując powstrzymać wydostawanie się radioaktywnych gazów i cieczy. Nie wiedzieli, czy eksplozje wodoru nie doprowadzą do dalszych znisz­czeń. Sytuacja została uratowana dzięki temu, że sąsiedni bunkier na od­pady atomowe powstrzymał wypływ radioaktywnej wody. Udało się stopniowo wygasić reakcję nuklearną i wszystko wróciło do normy.

NIEWŁAŚCIWA KOLEJNOŚĆ

Oto jakie zdanie (z inną nazwą firmy) ukazało się w gazecie: „Kon­cern ABC został oskarżony o zwolnienie pracownika, który miał dobrą opinię w miejscu pracy, ponieważ jest cudzoziemcem”. Czy ze zdania tego wynika, że pracownik ten miał dobrą opinię, ponieważ był cudzo­ziemcem? A może chodzi o to, że został zwolniony dlatego, że jest cu­dzoziemcem, pomimo dobrych o nim opinii. Nie ma sposobu, by stwierdzić, jakie jest znaczenie tego zdania. Czytelnik musi sam zastanowić się nad tym, jaki wariant jest najbar­dziej prawdopodobny. Pewnych wskazówek może dostarczyć analiza sytuacji: jest mało prawdopodobne, aby pracownik miał dobrą opinię w miejscu pracy, dlatego że jest cudzoziemcem.

STYL PISANIA

„Słońce podgrzewa wodę w oceanie, powodując parowanie wody. Wiatr przenosi parę wodną ponad górami w głąb lądu. W miarę unosze­nia się pary wodnej ulega ona schładzaniu. Dlatego następuje konden­sacja pary wodnej; tworzą się malutkie kropelki, z których powstają chmury. Te kropelki mogą stać się na tyle duże, że spadają w formie deszczu”.Jasne, logiczne formułowanie wyjaśnień wymaga, by myśli prezen­towane były we właściwym porządku, bez luk.Niektórzy znani pisarze mają szczególny, chaotyczny styl pisania, co odpowiada wielu ludziom. Jednak zanim zdecydujemy się na naśla­dowanie tego stylu, warto nauczyć się pisać jasno i precyzyjnie, z za­chowaniem właściwego toku rozumowania. Eksperymenty warto odło­żyć na później, kiedy już nauczymy się przekazywać innym swoje my­śli jasno i precyzyjnie.

SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Lincoln zapytał, jak mógł zobaczyć oskarżonego w nocy na tyle wyraźnie, aby być pewnym jego tożsamo­ści. Świadek stwierdził, że tej nocy był jasny księżyc. Lincoln wtedy odwołał się do kalendarza i wykazał, że tej nocy księżyc wcale nie świe­cił. Zeznanie świadka stało się bezwartościowe i klient Lincolna został uniewinniony. Księgowy może sprawdzić, czy sprawozdanie finansowe jest rze­telne, przez poszukiwanie ogólnych sprzeczności w rozmaitych danych dotyczących sprzedaży, zapasów, przepływów finansowych i innych. Dane muszą być zgodne. To znaczy, że nie może w nich być żadnej sprzeczności. Kiedy odkryje się niezgodności, konieczne mogą być bar­dziej szczegółowe badania.

kształtowanie wysokości pnia drzewa

W celu ukształtowania wysokości pnia drzew stosuje się prosty i powszechny zabieg jakim jest przycinanie. Dokonuje się go zazwyczaj wiosną. Pierwsze cięcie drzewa nie jest więc warunkowane jego wiekiem, ponieważ bez względu na to kiedy zostało posiane lub posadzone, pierwsze jego cięcie nastąpi właśnie wiosną, dlatego, że wtedy dzięki odpowiedniemu nasłonecznieniu rośliny rosną najszybciej. Tak też drzewo posiane jesienią będzie przycinane wiosną, a te posadzone wiosną również mogą zostać przycięte jeszcze tej samej wiosny. Cięcie przyczyni się do zdrowszego i tym samym szybszego wzrostu, przywróci równowagę w systemie korzeniowym młodego ksztaltowanie wysokosci pnia drzewa, które właśnie co zostało wykopane i przesadzone w inne miejsce. Co więcej, nie wykonanie zabiegu przycięcia zaraz po przesadzeniu drzewa może skutkować zahamowaniem jego wzrostu lub nawet uniemożliwić jego przyjęcie się w nowym miejscu. Należy pamiętać, że to jak pnie się drzewo zależne jest zawsze od wysokości przycięcia w pierwszym roku po posadzeniu, a jednoroczne nierozgałęzione drzewo przycina się na wysokości 60-80 cm.

WAŻNOŚĆ STEREOTYPÓW

Niektóre stereotypy odgrywają ważną rolę w naszej strukturze umysłowej. Na przykład żyjemy w niebezpiecznym świecie, jeśli jednak martwilibyśmy się każdym możliwym niebezpieczeństwem, nikt z nas nie byłby w stanie podjąć żadnego działania. Doświad­czenia doprowadziły nas do przekonania, że jeśli potencjalnie nie­bezpieczne sytuacje, chociaż powtórzyły się wiele razy,;nie dopro­wadziły do niczego złego, to nie ma co się nimi za bardzo przejmo­wać. Oczywiście w pewnym momencie może się jednak zdarzyć nie­szczęście — wtedy doznajemy szoku i tracimy poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Na autostradach wydarzyły się liczne karambole, w których pierw­sze zderzenie doprowadzało do reakcji łańcuchowej z udziałem dzie­siątków samochodów. Często ostrzega się kierowców, aby zachowywa­li właściwy odstęp (około jednej długości samochodu nalcażde dziesięć mil na godzinę prędkości samochodu).

ZAMKNIĘTY UMYSŁ

Stereotypy oddziałują na wszystko, co robimy. W miarę upływu czasu stają się coraz silniejsze, ponieważ selekcjonujemy fakty w spo­sób dla nas najwygodniejszy i zapewniający komfort psychiczny. Mamy tendencję do odrzucania faktów i doświadczeń potwierdzających idee, które uważamy za wątpliwe. Nie jest zaskakujące, że dobieramy sobie przyjaciół, którzy mają poglądy podobne do naszych. W ten sposób tworzą się duże grupy, mające spaczone opinie o poszczególnych jed­nostkach, o innych grupach, faktach historycznych itp.Proces selekcjonowania i odrzucania faktów jest nieunikniony; tak naprawdę stanowi podstawę rozumowania. Jeśli jednak mamy świadomość, jak stereotypy mogą zaburzać sposób myślenia, możemy zminimalizować problemy wynikające z dokonywania jednostronnych ocen.

STEREOTYPY

Te doświadczenia formowały nasze przekonania i sys­temy wartości — ocenę tego, co jest słuszne i niesłuszne, dobre i złe. Kiedy osiągamy wiek dojrzały, nasze umysły są uformowane zgodnie z pewnymi wzorcami; ma to wpływ na nasze reakcje na nowe okoliczno­ści i zmieniające się sytuacje. Te wzorce determinują to, co uważamy za ważne, co czytamy i czego słuchamy, a co ignorujemy. Ponieważ nie możemy skierować uwagi na wszystkie wydarzenia wokół nas, nasze umysły filtrują część obserwacji i dopuszczają do świadomości tylko niektóre. W wyniku tego widzimy i słyszymy to, co podświadomie chce­my słyszeć i widzieć, ignorujemy zaś fakty czy obserwacje, które do tej pory uważaliśmy za nieważne.

OBSZARY W POBLIŻU

Nie wiadomo, co się stało z trzydziestoma funtami — czyli stosunkowo dużą ilością — wyjątkowo niebezpiecznej substancji, jaką jest pluton. Być może przedostał się do atmosfery. Obszary w pobliżu wielu wytwórni wykazują wysoki poziom za¬nieczyszczeń radioaktywnych. Toczy się wiele spraw sądowych dęty- czących śmierci i strat materialnych poniesionych przez osoby żyjące w pobliżu tych wytwórni. Oficjalne oszacowania dotyczące kosztów neu¬tralizacji siedemnastu wytwórni mówią o 200 miliardach dolarów, jed¬nak często okazuje się, że koszty te są znacznie wyższe. Wpływ nastawienia na myślenie widać nie tylko przy dużych kata¬strofach. Wszyscy w ciągu życia zdobyliśmy dużo doświadczeń, wynikających ze wzrastania w takim czy innym otoczeniu społecznym, politycznym czy kulturowym.

ŁATWO POTĘPIAĆ

Łatwo potępiać operatorów i pracowników za nieostrożność, kiedy wydarzają się takie poważne wypadki. Jednak czy ktokolwiek z nas byłby bardziej czujny niż oni? Rutyna upośledza naszą zdolność myślenia, po­nieważ „do tej pory nic się nie wydarzyło”. Większość osób poddaje się temu wrażeniu i my prawdopodobnie też byśmy się mu poddali. Oczywiście, kiedy zdarzy się tak duży wypadek, widoczne stają się fatalne skutki takiego nastawienia; podejmuje się odpowiednie kroki, aby zapobiec podobnym nieszczęściom w przyszłości. Po wypadku w Three Mile Island komisja zajmująca się regulacjami dotyczącymi elek­trowni atomowych (NRC — Nuclear Regulatory Commission) nagle „obudziła się” i wprowadziła tak drastyczne normy bezpieczeństwa we wszystkich cywilnych elektrowniach atomowych, że koszty wytworze­nia energii atomowej znacznie wzrosły.